การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพราะเห็ด (Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
สพป.จันทบุรี เขต 1
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(Shopping List) ประจำปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(Shopping List) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2563