ถาม - ตอบ

 
 
 ประชาสัมพันธ์การแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายงานการรับนักเรียน
 การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25641
2
3
4
5
6
7
ระบบจะไม่บันทึกถ้าใส่ข้อมูลไม่ครบ
คำถาม – คำตอบ ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
– สามารถสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางบริการหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1