หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


คู่มือปฏิบัติงาน นางชุติกาญจน์ พูนชัย

ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง / เขียนโดย ธนบดี สิทธิโชค


[/spoiler]

.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย ธนบดี สิทธิโชค


งานเขียนอื่น ๆ ของ ธนบดี

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว...อ่าน 16 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563...อ่าน 16 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563...อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563...อ่าน 34 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563...อ่าน 12 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 (อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม)...อ่าน 6 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี...อ่าน 7 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายธนบดี สิทธิโชค...อ่าน 6 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย...อ่าน 6 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวกันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ...อ่าน 4 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี
คัดกรองนักเรียน
คัดกรองนักเรียน
เปิดบ้านปฐมวัย
เปิดบ้านปฐมวัย
สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกของโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ
แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกของโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ
Chanthaburi Summer Music Camp 2019
Chanthaburi Summer Music Camp 2019
ควรขยันให้ถูกที่  และถูกเวลา
ควรขยันให้ถูกที่ และถูกเวลา
สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ
สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 384 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 214 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 194 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 183 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 164 ครั้ง
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี
อ่าน 113 ครั้ง
กระแสความนิยมปลาคาร์พของผู้เลี้ยงปลาเมืองจันทบุรี ตอนพิเศษ Kawarimono
กระแสความนิยมปลาคาร์พของผู้เลี้ยงปลาเมืองจันทบุรี ตอนพิเศษ Kawarimono
อ่าน 98 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 95 ครั้ง
นิเทศกำกับติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.จบ.1
นิเทศกำกับติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.จบ.1
วีดีโอการสอนภาษาไทย
วีดีโอการสอนภาษาไทย
ปฏิบัติการออกเยี่ยมบ้านของโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563
ปฏิบัติการออกเยี่ยมบ้านของโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563
การประกวดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่นในการจัดทำคลิปวิดีโอการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
การประกวดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่นในการจัดทำคลิปวิดีโอการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.