หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 177 ครั้ง / เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
โดย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี


OSA เป็นเครื่องมือ เป็น Application ที่ใช้สำหรับการบันทึกการนิเทศแบบออนไลน์ เป็นระบบที่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ ios (Apple)

จุดประสงค์ของ App ใช้เพื่อการบันทึกการนิเทศ ข้อมูลกิจกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์รายบุคคลแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยมอบมายหน้าที่ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้าน ICT ของกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลรายบุคคลของศึกษานิเทศก์เขต ใช้ Email เป็น User และ Password ในการเข้าระบบ

มีเครื่องมือในการทำงาน 6 รายการ


1. เมนูสถิตินิเทศ : จะแสดงข้อมูลและสถิติการนิเทศของศึกษานิเทศก์แต่ละคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จะมีรายละเอียดการนิเทศในแต่ละครั้ง เช่น โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ เรื่องที่ได้รับการนิเทศ วันเวลาที่ทำการนิเทศ ผลการนิเทศ และภาพกิจกรรมการนิเทศของแต่ละครั้ง

2. เมนูสถิติกิจกรรม : จะแสดงภาพรวมข้อมูล รายละเอียดการปฏิบัติงาน บันทึกกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ ดดยจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเป็นวิทยากร การประเมิน การอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ พร้อมผลที่เกิดขึ้นและ แนบภาพถ่ายของกิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งแสดงจำนวนครั้งในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย

3. เมนูบันทึกนิเทศ : เป็นฟอร์มการบันทึกของศึกษานิเทศก์รายบุคคล ใช้บันทึกเมื่อปฏิบัติการนิเทศแต่ละครั้ง ในบันทึกสถานที่ วันเวล เรื่องที่นิเทศ เทคนิคการนิเทศ ตลอดจนผลการนิเทศ สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ เช่น หนังสือราชการ คำสั่งหรือเอกสารในการนิเทศ ภาพกิจกรรม ข้อมูลจากการบันทึกจะไปปรากฏรวมอยู่ในเมนูสถิติการนิเทศ

4. เมนูบันทึกกิจกรรม : เป็นฟอร์มสำหรับบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว เช่น กิจกรรมการเป็นวิทยากร กิจกรรมการประเมิน กิจกรรมการอบรม กิจกรรมการประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ เมื่อบันทึกแล้วข้อมูลจะไปรวมอยู่ที่เมนูสถิติกิจกรรม

5. เมนูของฉัน : เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของศึกษานิเทศก์ เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะมองเห็นข้อมูลของเมนูนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ นอกจากนั้นจะเห็นรายละเอียดการนิเทศ และ ข้อมูลกิจกรรม ในรายการข้อมูลกิจกรรมมีเครื่องมือแก้ไขข้อมูลได้ และ สารามรถลบรายการกิจกรรมได้

6. เมนูของโรงเรียน : เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ศึกษานิเทศก์สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโรงเรียนนั้น ๆ ได้ เช่น ชื่อผู้บริการ ที่อยู่ของโรงเรียน พิกัดของโรงเรียน ตลอดจนรูปภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

สรุป จากการบันทึกข้อมูลการนิเทศแบบออนไลน์เราสามารถสรุปภาพรวมการนิเทศของศึกษานิเทศรายบุคคล ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และภาพรวมในระดับ สพฐ ได้ในเชิงสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ คุณภาพการนิเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ต่อไป

อ้างอิงข้อมูล

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2563 [Part 3/4] (วันที่ 25 มีนาคม 2563)
OSA แอปพลิเคชั่นบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ : Online Supervision Apps

.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์

What Most Schools Dont Teach...อ่าน 29 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ พรณรงค์ ทรัพย์คง...อ่าน 65 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน...อ่าน 188 ครั้ง
เครื่องมือ Text Editor เพื่อการเขียนบทความ...อ่าน 49 ครั้ง
มนุษย์คือระบบนิเวศของไวรัส โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์...อ่าน 78 ครั้ง
เครื่องมือการเขียนบทความออนไลน์ (C-SYSTEM)...อ่าน 55 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins...อ่าน 127 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์...อ่าน 177 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกของโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ
แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกของโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
โครงงานอาชีพ  ไก่ไข่
โครงงานอาชีพ ไก่ไข่
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เอง
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เอง
คนเท่ห์กินผัก  คนน่ารักกินผลไม้
คนเท่ห์กินผัก คนน่ารักกินผลไม้
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
9 สิ่งที่เด็กป.1 ควรทำให้ได้จากประสบการณ์ตรงของแม่ญี่ปุ่น
9 สิ่งที่เด็กป.1 ควรทำให้ได้จากประสบการณ์ตรงของแม่ญี่ปุ่น


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
อ่าน 760 ครั้ง
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 385 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 231 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 188 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 179 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 177 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 135 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 127 ครั้ง
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
Nikola Tesla vs Thomas Edison EPIC NEW Documentary 2015
Nikola Tesla vs Thomas Edison EPIC NEW Documentary 2015
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
พลิกโฉมโรงเรียน อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม  ( ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
พลิกโฉมโรงเรียน อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ( ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.