หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


ความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านสมชาย อรุณธัญญา

ลงวันที่ 18 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง / เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Auyporn Intarawong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

เริ่มต้นด้วยการเซ็นชื่อก่อนฝึกปฏิบัติงาน ต่อจากนั้นท่านสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ได้รับความรู้เรื่องของ "สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์โดยตรงคือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมายในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

จากความรู้ที่ท่านท่านสมชาย อรุณธัญญา ได้ถ่ายทอดให้กับคณะฝึกประสบการณ์เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมาก ศึกษานิเทศก์ต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ และ สถานที่ในร่ม

จากนั้นทุกคนก็นั่งศึกษา SAR เพื่อเขียนแผนการนิเทศการศึกษา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบการเขียนแผนนิเทศการศึกษาผู้ฝึกประสบการณ์ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการเขียนก็สามารถปรึกษาพี่เลี้ยงได้ทันที พี่เลี้ยงให้คำแนะนำกับทุก ๆ คนได้ดีมาก ๆ ครับ ทำให้แนวทางในการเขียนแผนนิเทศการศึกษา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

นอกจากจะได้คำแนะนำในการเขียนแผนนิเทศการศึกษาแล้วผู้ฝึกประสบการณ์ยังได้คำแนะนำในเรื่องของการทำปฏิทินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

การทำงานอย่างเป็นระบบในทุก ๆ วัน ทำให้ผู้ฝึกประสบการณ์จัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จในทุก ๆ งาน บางครั้งอาจจะมีปัญหาบ้างก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศน.พี่เลี้ยง ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ประกอบกับทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างดี.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์

นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง...อ่าน 34 ครั้ง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด...อ่าน 40 ครั้ง
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...อ่าน 42 ครั้ง
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 27 ครั้ง
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก...อ่าน 24 ครั้ง
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 10 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 4 ครั้ง
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 35 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)...อ่าน 30 ครั้ง
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)...อ่าน 40 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

ออมทรัพย์ออมสิน
ออมทรัพย์ออมสิน
วารสารประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563
วารสารประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563
วีดีโอการสอนภาษาไทย
วีดีโอการสอนภาษาไทย
โรงเรียนบ้านจรเข้มากศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านจรเข้มากศึกษาดูงาน
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ตามความถนัดและความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน
กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ตามความถนัดและความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน
สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
อ่าน 759 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 393 ครั้ง
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 386 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 293 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 269 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 249 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 246 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 238 ครั้ง
กิจกรรมตอบคำถาม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 18-20 ส.ค. 63
กิจกรรมตอบคำถาม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 18-20 ส.ค. 63
กลุ่มนกบินอิสระจันทบุรี
กลุ่มนกบินอิสระจันทบุรี
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เกมตัวต่อ 7 ชิ้น
เกมตัวต่อ 7 ชิ้น
 งานเปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ
งานเปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.