สพป.จันทบุรี เขต 1

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

พระราชบัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 126
มาตรา 127
มาตรา 128
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG