สพป.จันทบุรี เขต 1

สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


VDO นำเสนอผลงานสบู่สมุนไพรพาฝัน

 

จากกระบวนการเรียนรู้แบบSTEAM EDUCATION


ความสำคัญและที่มา

ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริง เกิดทักษะในการคิด วิเคราะห์ เชื่องโยงกับกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้รอบด้าน สามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอดคล้องกับทักษะที่ความจำเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21


มาตรฐานและตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง1.1

ป 5/1อธิบายเหตุผลในการทํางานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทํางาน

ป 5/2ใช้ทักษะการจัดการในการทํางาน อย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ป 5/3ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว

ป 5/4 มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า


คำถามการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAMEDUCATION จะช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนดีขึ้น และสร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เยาวชนเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีความเก่ง ฉลาด ทั้งทางด้านศาสตร์และศิลปะมากขึ้นจริงหรือไม่

ผล : กระบวนการ STEAM EDUCATION ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องการจัดทำ สบู่สมุนไพร


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำสบู่สมุนไพร ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM EDUCATION

2.เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้วิธีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติรอบตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช) ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน


การเรียนรู้แบบ STEAM Education

ประกอบด้วย ศาสตร์ 5 ชนิดคือ
SCIENCE วิทยาศาสตร์ (S)
TECHNOLOGY เทคโนโลยี (T)
ENGINEERING วิศวกรรมศาสตร์ (E)
MATHEMATICS คณิตศาสตร์ (M)
ART ศิลปะ (A)
ข้อมูลโดย


Facebook PageYoutube Channel
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG