สพป.จันทบุรี เขต 1

ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม


วันที่ 9 กันยายน 2563 
นางกาญจนา นิยมนา ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ สพป.จบ.2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชาที่ 2.2 ผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตร 


นายชัยชาญ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลิ้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาที่ 1.4 การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาล ในการบริหารของสถานศึกษากล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG