สพป.จันทบุรี เขต 1

Digital Literacy , English Literacy & ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


วันที่ 6 กันยายน 2563
1. นายพรณรงค์ ทรัพย์คง ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชาที่ 2.6 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)2. นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.17
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชาที่ 2.7 การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ(English Literacy)


3. นายคมกริช อันทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเรือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 3.8 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG