สพป.จันทบุรี เขต 1

อ่านออก เขียนได้ แบบประทับจิต ชีวิตมีความสุข


อ่านออก  เขียนได้ แบบประทับจิต  ชีวิตมีความสุข

……ในวันที่เด็กคนหนึ่ง รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

                สะกดคำ แจกลูก จนสามารถอ่านออก เขียนได้
                คือวันที่ท้องฟ้าเปิดกว้างแจ่มใส
                ดอกไม้สวยงามเบ่งบาน กลางหัวใจของเขา
                และแสงสว่างแห่งชีวิต
               ได้เปิดประตูต้อนรับเขาแล้ว………

                       แต่ในทิศทางที่ตรงกันข้าม

               หากเด็กน้อยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

              คือความทุกข์และความมืดมนของเด็กคนนั้น

              เป็นความทุกข์ของครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

              และเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วน จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็น 

              "ความทุกข์ของแผ่นดิน” ไปพร้อมกัน

          อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ ณ วันนี้หลายส่วนที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นว่าปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และต่างให้ความสำคัญและช่วยกันหาหนทางแก้ไขกัน

         ดิฉันเองมีความศรัทธาและเชื่อมั่นโดยสนิทใจมาโดยตลอดว่า วิธีการของบรรพบุรุษไทยและครูไทยในอดีตนั้น เป็นภูมิปัญญาในการถ่ายทอด เชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถทำหน้าที่สืบทอดและปกปักรักษาให้ภาษาไทยยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันได้ดิฉันจึงพยายามทบทวนและย้อนรอยถึงภาพในวัยเยาว์ เพื่อย้อนรำลึกว่า ในชั้นต้นนั้น "ครูของดิฉันสอนฉันอย่างไร ดิฉันจึงอ่านออกเขียนได้ดิฉันจึงเก็บเอาวิธีสอนของครูของดิฉันมาวางไว้เป็นหลัก แล้วเติมเต็มด้วยแนวคิด องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาในช่วงหลัง บางส่วน นำเสนอเป็นแนวทางในการ "อ่านออก เขียนได้แบบประทับจิต  ชีวิตมีความสุข๘  ขั้นตอน ดังนี้


 ขั้นที่ ๑. รู้จัก  รู้ใจ ฝึกได้รวดเร็ว

           ทดสอบพื้นฐาน การรู้จักพยัญชนะ  สระ ของนักเรียนก่อนเรียน เป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องของนักเรียน ว่ารู้จักสระพยัญชนะมากน้อยแค่ไหน คำง่ายๆรู้จักหรือไม่  พยัญชนะ  สระ ตัวไหนต้องเน้นย้ำให้แม่นยำยิ่งขึ้น


        ขั้นที่ ๒ รู้จัก รูปงาม นาม เสียง พยัญชนะ

        พยัญชนะไทยมีทั้งหมด ๔๔ ตัว มีวิธีการสอนให้รู้จักพยัญชนะใน ๒ ลักษณะ คือ

๑ สอนให้รู้จัก "ชื่อพยัญชนะ เบื้องต้นนั้น สามารถสอนให้เด็กรู้จัก "ชื่อพยัญชนะ” ทั้งหมดโดยวิธีอ่านท่องร้องเล่นตามที่ท่องกันโดยทั่วไป เพื่อให้เด็กได้รู้จัก "ชื่อ” ของพยัญชนะแต่ละตัว เป็นการสร้างความคุ้นเคย และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการท่องร้องเล่น

๒. สอนให้รู้จัก "รูปและ "เสียงพยัญชนะ เป็นการสอนให้รู้จัก "รูป” และ "เสียง” ของพยัญชนะแต่ละ ตัว เพื่อเตรียมการนำไปสู่การอ่านและเขียนสะกดคำต่อไป 

๓ สอนให้เขียนรูป

เมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงได้แล้ว ต้องฝึกให้เขียนรูปพยัญชนะตัวนั้นๆ

 


           ขั้นที่ ๓  รู้จัก รูปงาม นาม เสียงสระ

 สระมีทั้งหมด ๒๑ รูป ๓๒ เสียง ต้องสอนให้รู้จัก "รูป” และ "เสียง” ของสระแต่ละตัว เพื่อเตรียมการนำไปสู่การอ่านและเขียนสะกดคำต่อไป โดยมีแนวทางและขั้นตอนการสอนที่สำคัญ ดังนี้

๑ สอนให้เห็นรูปสระ

โดยครูใช้"บัตรสระเป็นรายตัว ให้นักเรียนได้เห็นรูปร่างลักษณะของพยัญชนะแต่ละตัว 
                       
     

 


      ๒ สอนให้รู้จักเสียงสระ

ขณะที่นำบัตรสระให้เด็กดูหรือเขียนรูปสระในกระดานทีละตัวนั้น ต้องให้นักเรียนได้รู้จักเสียงของสระตัวนั้นๆ โดย

  

         ขั้นที่ ๔ .รู้จักการอ่าน เขียน แจกลูก ผูกรัก

 การอ่าน เขียน สะกดคำ แจกลูก จัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้

สะกดคำแจกลูก คืออะไร อย่างไรการสอนอ่านสอนเขียนภาษาไทย เน้นที่การสะกดคำแจกลูก ด้วยความเชื่อว่า คำไทยเป็นคำที่เกิดจากการประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด