สพป.จันทบุรี เขต 1

การประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริตของสภานักเรียนโรงเรียนวัดหนองคันฯ

การประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดหนองคันฯ

ข้อที่ ๑ การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
ข้อที่ ๒ การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
ข้อที่ ๓ การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake New)
ข้อที่ ๔ การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อารียา ศรีสมัย


อารียา
อารียา ศรีสมัย


IMG